Spoor­weg­driehoek met rust laten


Indiendatum: 3 mei 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

In de Spoorwegdriehoek en Bokkeduinen lopen dagelijks vele honden los rond. Dit terwijl honden (ook aangelijnd) verboden zijn in dit natuurgebied.

1. Hoeveel boetes voor deze overtreding van de wet zijn er al uitgedeeld sinds het in dit gebied verboden is om te wandelen met honden?

2. Kunt u aangeven hoe vaak en hoeveel uur er in beide bossen wordt gecontroleerd op de naleving van het verbod?

Op de Hondenuitlaatkaart van de gemeente staat de Spoorwegdriehoek niet aangegeven als verboden voor honden, zie Amersfoort in Beeld (amersfoort-in-beeld.nl).

3. Erkent het college dat deze omissie voor onduidelijkheid kan zorgen bij hondeneigenaren? Is het college bereid om de Spoorwegdriehoek op de kaart aan te geven als verboden voor honden? Zo nee, waarom niet?

Aan de rand van de Spoorwegdriehoek (achterin langs het spoor) staat een veld Japanse duizendknoop. Hier wordt al enkele jaren onderzoek mee gedaan door de gemeente. In het verleden zijn deze planten bewerkt met glyfosaat.

4. Wordt nog steeds met glyfosaat gewerkt op dit veld? Zo ja, waarom. Zo nee, wanneer stopte het gebruik er van?

5. Is het onderzoek nog steeds gaande of nu beëindigd en zo ja, wat zijn de resultaten?

ProRail heeft naast dit veld Japanse duizendknoop een bosweg aangelegd om de bomen langs het hek (achterkant Spoorwegdriehoek) te verwijderen.

6. Heeft de aanleg van dit bospad de goedkeuring van de gemeente?

7. Heeft het college inzicht in hoeveel bomen ProRail hiervoor heeft gekapt?


Toelichting

Gezien de ernst van de biodiversiteitscrisis is het van groot belang dat de gemeente alles op alles zet om flora en fauna te beschermen. In natuurgebied Spoorwegdriehoek en Bokkeduinen zijn bijzondere soorten aanwezig zoals de das, de boommarter en de wezel. Motie 2019-201M Natuurgebied Spoorwegdriehoek-Bokkeduinen is destijds unaniem de raad aangenomen.

Indiendatum: 3 mei 2022
Antwoorddatum: 24 mei 2022

Antwoord 1

In Bokkeduinen zijn tot nu toe geen bekeuringen geschreven. Wel zijn er enkele momenten geweest waarop handhavers hondeneigenaren hebben aangesproken en gewezen op het verbod voor honden in het gebied.

Antwoord 2

Sinds er een verbod voor honden geldt in Bokkeduinen is een aantal gerichte inzetten geweest waarbij personen zijn aangesproken en gewezen op de nieuwe regels voor honden. Buiten deze gerichte inzet om zijn er nog zeven momenten geweest (waarvan een registratie is gemaakt) waarbij handhavers aanwezig waren in Bokkeduinen. Er wordt niet bijgehouden hoeveel uur er in Bokkeduinen wordt gecontroleerd op de naleving van het verbod. Op de Hondenuitlaatkaart van de gemeente staat de Spoorwegdriehoek niet aangegeven als verboden voor honden, zie Amersfoort in Beeld (amersfoort-in-beeld.nl).

Antwoord 3

Zie informatie van het college. Wij hebben alleen zeggenschap over onze eigen terreinen. Er is geen sprake van een omissie. In april 2021 hebben we bij twee hoofdentrees van en naar het bosgebied Bokkeduinen nieuwe toegangsborden geplaatst om bezoekers in te lichten onder andere over het verbod op het uitlaten van honden in dit gebied. Ook hebben we toen de Hondenuitlaatkaart voor Bokkeduinen aangepast van losloopgebied (groen) naar verbodsgebied (rood).

Antwoord 4

Op basis van uw omschrijving verwachten wij dat u onderstaande locatie bedoelt: (afbeelding uit rapportage Pilot bestrijdingsmethodes 2017-2019). Deze locatie is aangewezen als proefveld voor het frezen van de duizendknoop en ligt op grondgebied van NS Vastgoed. We hebben hier, met toestemming van hen, een proef uitgevoerd met het frezen van de bovenste grond- en wortellaag en deze ingezaaid met grassen en kruiden. Er is hier geen glyfosaat gebruikt.

Antwoord 5

De pilot voor de verschillende bestrijdingsmethodes is afgerond in 2019. De conclusie van deze methode luidt: “De hergroei op de locatie waar in het voorjaar is gefreesd en daarna regelmatig gemaaid lag in de maanden april, mei en juni van 2019 85% lager dan de groei op de referentielocatie in 2018. Op de locatie waar jaarlijks 3 keer is gefreesd lag de hergroei 57% lager. De combinatie van frezen en maaien is dan ook effectiever dan alleen frezen. Deze methode is met name geschikt voor grotere locaties waarbij geen risico bestaat van verspreiding van worteldelen.” Zie verder het antwoord op vraag 4. Voor de resultaten van de eerste stadsbrede bestrijding van de Japanse duizendknoop verwijzen we naar de Raadsinformatiebrief met kenmerk 2020-10.
Indien de locatie bij de Kabouterhut bedoeld wordt: hier is tot op heden geen Japanse duizendknoop aangetroffen (blauwe streepjes). De onderstaande afbeelding laat de groeiplaatsen zien (rode vakken zijn (oude) duizendknoop groeiplaatsen) in deze omgeving. Groeiplaatsen binnen het projectgebied van de Westelijke Ontsluiting worden door hen bestreden en gemonitord. Tot 2020 is hier op plaatsen gericht glyfosaat ingezet (injecteren), daarna is enkel stoom gebruikt ter bestrijding. Op de kruising van de Daam Fokkemalaan-Barchman Wuytierslaan is de afgelopen jaren geen duizendknoop meer waargenomen.