Geen jacht op Amers­foortse gronden


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 15 mei 2023

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Zijn er gronden in de Eempolder die aan Amersfoort toebehoren, waarop het besluit van de Raad van State betrekking heeft?
 2. Zijn er naast de gronden in de Eempolder ook andere gronden die aan Amersfoort toebehoren en waar mogelijk vossen en andere dieren worden afgeschoten?
 3. Heeft het college de pachters van deze grond en de jagers op de hoogte gebracht van het verbod op de jacht op deze gronden?
  • Zo ja, kan het college inzage geven in de wijze waarop, bijvoorbeeld door betreffende correspondentie te delen?
  • Zo nee, is het college bereid de pachters van deze grond en de jagers zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het verbod? En wil hij correspondentie hierover delen?
 4. Handhaaft de gemeente het jachtverbod op de gemeentelijke gronden?
  • Zo ja, op welke manier? Graag zo specifiek mogelijk beantwoorden hoe en met welke middelen, inzet en frequentie de gemeente het jachtverbod handhaaft.
  • Zo nee, is het college bereid zo snel mogelijk met de handhaving van het jachtverbod te beginnen? Graag toelichten hoe en met welke middelen, inzet en frequentie de gemeente het jachtverbod gaat handhaven.
 5. Mocht het jachtverbod juridisch nog niet geregeld zijn, wat is de planning hiervan?
 6. Hoe gaat de gemeente de jacht op vossen en andere dieren ontmoedigen op plaatsen waar hij geen eigenaar van is?

Toelichting

Tot onze schrik hebben wij op donderdag 11 mei vernomen dat de Raad van State heeft besloten dat vossen in de Eempolder weer mogen worden afgeschoten. De jacht zou de weidevogel beschermen tegen predatie door de vos. Maar uit onderzoek blijkt dat de reden van de terugloop vooral gezocht moet worden in de afname van geschikte leefgebieden voor weidevogels als gevolg van de intensieve veehouderij.

Toch gaf de provincie Utrecht op 3 mei toestemming om de vos af te schieten, waarop de Faunabescherming, Animal Rights en stichting Fauna4Life naar de rechter stapten. De organisaties stellen dat het afschieten van de vos geen effect heeft en de provincie de ontheffing niet goed heeft onderbouwd. Vervolgens besliste de rechter op 4 mei dat de ontheffing werd bevroren. Door de uitspraak op 11 mei mag de vos worden afgeschoten. Er loopt op dit moment nog een bodemprocedure.

In het coalitieakkoord ‘Akkoord!’ staat: “Amersfoort staat geen jacht toe op zijn gronden en ontmoedigt het op plaatsen waar het geen eigenaar van is.” De fractie van de Partij voor de Dieren wil graag van het college weten hoe hij deze afspraak uitvoert, specifiek gezien de actuele en urgente situatie rondom de vos en ook in het algemeen voor alle andere dieren.