Carnivoor, geef het door


Indiendatum: 19 sep. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Hoe komt het dat het nog niet gelukt is om deze afspraak uit het coalitieakkoord in de praktijk te brengen?

2. Heeft het college bij de organisatie verzocht om het principe ‘Carnivoor, geef het door’ toe te passen’? Zo ja, waarom is het verzoek niet uitgevoerd? Zo nee, waarom is dit verzoek niet gedaan?

3. Welke concrete stappen zijn tot nu toe (19 september) genomen om het principe ‘Carnivoor, geef het door’ toe te passen?

4. Kan het college aangeven welke stappen er genomen worden bij de implementatie van de afspraak en wat de planning hiervoor is?

5. Wanneer verwacht het college dat het principe ‘Carnivoor, geef het door’ geheel is doorgevoerd in de organisatie?

Toelichting

Minder dierlijke producten eten is beter voor het klimaat, het milieu, onze gezondheid en natuurlijk de dieren. In het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Akkoord’ hebben de coalitiepartijen afgesproken (p.13): “In de eigen organisatie kiest de gemeente voor plantaardige voeding volgens het principe ‘Carnivoor, geef het door’.”
Het principe ‘Carnivoor, geef het door’ van professor Henriette Prast maakt het makkelijker voor mensen om plantaardig te eten, terwijl iedereen de maximale keuzevrijheid behoudt. Waar het gebruikelijk is om vooraf door te geven dat je vegetariër of veganist bent, draait het principe de standaard om: plantaardig eten wordt de norm. Wie geen wensen heeft doorgegeven, krijgt de plantaardige keuze. Wie wel graag dierlijke producten wil eten, kan dit van te voren doorgeven. De fractie van de Partij voor de Dieren constateert dat de afspraak in de praktijk niet wordt toegepast. Zowel bij de opening van het politiek seizoen op 26 augustus 2022 als bij de herbenoeming van burgemeester Lucas Bolsius op 29 augustus 2022 was geen sprake van plantaardige voeding volgens het principe ‘Carnivoor, geef het door’

Indiendatum: 19 sep. 2022
Antwoorddatum: 8 nov. 2022

Antwoord 1

Wij constateren dat er meer tijd nodig is voor de uitvoering van deze afspraak. Er zijn een aantal praktische punten die een snelle invoering in de weg staan. In deze beantwoording geven wij daar een nadere toelichting op. Belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering voor ons is dat wij niemand willen uitsluiten. Wij volgen het coalitieakkoord en gaan uit van een inclusieve benadering. Wij voeren het principe van ‘carnivoor geef het door’ in door te kiezen voor zoveel mogelijk plantaardige voeding en willen tegelijkertijd ervoor zorgen dat iedereen zich welkom blijft voelen. Voor bijeenkomsten en lunches is een vegetarisch aanbod (en zonder zuivel) het uitgangspunt en kunnen mensen van tevoren aangeven of ze liever toch nog iets anders hebben. Bij het bedrijfsrestaurant is het invoeren van het principe lastiger om verschillende redenen. Door middel van een aantrekkelijk aanbod en mogelijke prijsprikkels gaan wij na hoe wij keuze voor vegetarische maaltijden kunnen stimuleren. Ook houden wij een enquête om te achterhalen hoe het aanbod goed kan aansluiten op de behoeften.
Overigens was er bij verschillende bijeenkomsten al meteen een omslag zichtbaar. Voor het zomerreces (na het vaststellen van het coalitieakkoord) is bij bijeenkomsten zoals afscheid van wethouders en presentatie van het coalitieakkoord ingezet op een volledige veganistisch en/of vegetarische invulling. Dit is een duidelijke omslag ten opzichte van de invulling van catering die vaak voor 2/3e bestond uit dierlijke producten. Ook bij de herbenoeming van de burgemeester is gekozen om te komen tot een invulling van merendeels (80 procent) veganistische/vegetarische producten. Dit is voor een klein deel aangevuld met dierlijke producten. Dit vanuit de gedachte om zo inclusief mogelijk te zijn en iedereen welkom te laten voelen.

Antwoord 2

Ja, dat hebben wij gedaan zoals ook toegelicht in de beantwoording van de overige vragen.

Antwoord 3

Het coalitieakkoord is begin juli 2022 (vlak voor het zomerreces) tot stand gekomen. We zijn meteen aan de slag gegaan met de aanpak rond “Carnivoor geef het door”. We hebben gekeken hoe andere organisaties dit hebben aangepakt en hebben samen met onze cateraar gekeken naar de mogelijkheden en eventuele kanttekeningen.

Antwoord 4

Om “Carnivoor, geef het door” uit te kunnen voeren, moet van tevoren duidelijk zijn of mensen graag vlees en/of zuivel zouden willen nuttigen. Dit kan uitstekend bij gemeentelijke bijeenkomsten etc. waar eten wordt geserveerd. Daarom hebben we per 1 oktober 2022 doorgevoerd dat alle hapjes/lunches/diners/etc. die bij gemeentelijke bijeenkomsten worden genuttigd, in principe vegetarisch zijn en dat er geen zuivel wordt geschonken, tenzij dit expliciet wordt doorgegeven. We hebben ook met de cateraar afgestemd wat de consequenties zijn om volledig plantaardige lunches etc. aan te bieden. Hieruit blijkt dat de beschikbaarheid (bij de leverancier) van producten om volledig veganistische maaltijden aan te bieden momenteel nog onbetrouwbaar is. Daarnaast zou het huidige aanbod gehalveerd worden en moet worden gezocht naar alternatieven.
Ook dient de koel- en vriescapaciteit te worden aangepast omdat er meer gebruik wordt gemaakt van vriesproducten en vanwege leveringszekerheid. Tot slot worden de kosten voor de lunches aanzienlijk (schatting 30 tot 40 %) hoger. Deze extra kosten komen voor rekening van de organisatie. Gelet hierop willen we de verandering stapsgewijs invoeren om de cateraar ook de mogelijkheid te geven te groeien naar een meer veganistisch aanbod. In het bedrijfsrestaurant waar met een buffet wordt gewerkt, zetten we in samenwerking met onze cateraar in op bewustwording en stapsgewijze verandering van het assortiment om zo meer mensen te interesseren in plantaardig eten. Hiervoor zal onze cateraar verder toewerken naar een omkering van het aantal dierlijke (minder) en plantaardige (meer) producten dat ze aanbiedt in het bedrijfsrestaurant.
Ook gaan we binnenkort starten met een bewustwordingscampagne rond het gebruik van dierlijke producten en gaan we via een interne enquête medewerkers (die het bedrijfsrestaurant regelmatig bezoeken) raadplegen om op te halen volgens het principe ‘carnivoor, geef het door’ wat wensen zijn. Zodat dit afgestemd kan worden op het aanbod. Uitgangspunt is dat iedereen zich welkom moet blijven voelen en moet kunnen aangeven wat ze het liefste willen eten volgens het principe ‘Carnivoor, geef het door’.

Antwoord 5

Voor alle lunches, diners en hapjes is nu al doorgevoerd dat ze in principe vegetarisch zijn en er geen zuivel wordt geserveerd tenzij vooraf zuivel of vlees wordt gevraagd. In het bedrijfsrestaurant is dit niet en/of moeilijk uitvoerbaar. In het huidige contract zijn immers afspraken vastgelegd in het Programma van Eisen, waarbij dierlijke producten onderdeel uitmaken van het assortiment. Wel zetten wij samen met de cateraar stappen om ook hier minder dierlijke producten aan te bieden en blijven we in ontwikkeling om verdere invulling te geven aan het principe “Carnivoor geef het door”. Zo zijn we op dit moment bezig met de uitvraag voor de nieuwe aanbesteding catering en warme dranken automaten. Dit nieuwe contract gaat in per 1 mei 2023, waarbij ‘carnivoor, geef het door’ richtinggevend is.

Interessant voor jou

Geen reclame voor producten die de klimaatcrisis verergeren

Lees verder

Beperken overlast houtstook in Amersfoort deze herfst en winter

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer