Behoud het foera­geer­gebied voor de vleer­muizen


Motie

31 mei 2023

Raadsvoorstel: Gewijzigde vaststelling chw bestemmingsplan Over de Laak, ’t Hammetje, vaststelling beeldkwaliteitseisen en gewijzigde vaststelling grondexploitatie Kavels Over de Laak

De raad van de gemeente Amersfoort

Overwegende dat

  • Amersfoort volgens het coalitieakkoord een zorgzame stad is voor mens en dier;
  • ‘t Hammetje een uitloopplek wordt voor inwoners van Vathorst;
  • Er in het plan in het bijzonder aandacht is voor vleermuizen, omdat zij het gebied gebruiken als foerageergebied;
  • Lichtinval op de waterplas kan maken dat deze minder / niet meer geschikt is als foerageergebied voor vleermuizen
  • Weliswaar de bomen die gekapt worden gecompenseerd worden vanuit de Wnb, maar overige natuurwaarden zoals kruidenrijk gras nog niet bij ’t Hammetje gecompenseerd worden.

verzoekt het college:

  1. Bij de verdere inrichting van het plan te onderzoeken of het mogelijk is om overige natuurwaarden zoals kruidenrijk gras en struiken zoveel mogelijk te compenseren.
  2. Te onderzoeken of het daarbij mogelijk is om struiken of andere struikwilgen langs de oever te plaatsen, waardoor de inrichting functioneel is voor de vleermuizen.
  3. Het college uiterlijk 1 december 2023 aan de raad laat weten of en hoe dit is gelukt.


Status

Aangenomen

Voor

Amersfoort2014, Beter Amersfoort, Amersfoort voor Vrijheid, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

D66, DENK, VVD