Ruimte voor groen


Amen­dement

31 mei 2023

Raadsvoorstel: Vaststellen kaderstellende notitie en reactienota locatie AH Leusderweg

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

  • Vergroenen hittestress vermindert en daarom belangrijk is om Amersfoort in de toekomst leefbaar te houden;
  • Het voorstel ‘zoveel mogelijk’ groen beoogt (beslispunt 1f.), maar ‘in de uitwerking moet blijken of die ruimte er ook is’;
  • Er bij een grote ontwikkeling als deze kansen zijn om te vergroenen en zo de verblijfskwaliteit van het gebied te vergroten;
  • Het Postzegelpark tijdelijk was, maar in de situatie vóór het postzegelpark het hele plangebied ook meer groen had, namelijk circa 2000m2, onder meer in de vorm van de tuinen van particulieren;
  • De groene ontmoetingsruimte bij het postzegelpark ongeveer 1200m2 is, waarvan bijna niets versteend is;
  • Omwonenden zich uitspreken voor vergroening en voor het behoud van een groene ontmoetingsruimte en speelruimte voor kinderen;
  • Te denken valt aan een openbaar toegankelijke groene ontmoetingsruimte op het maaiveld, toevoegen van groen in de Van Campenstraat en herstel van de historische laanbeplanting langs de Leusderweg en toevoegen van groen bij de inrichting van het binnenterrein;

besluit:

1. beslispunt 1f van het ontwerpraadsbesluit

‘Het realiseren van zo veel mogelijk groen bij de inrichting van de openbare ruimte en het binnenterrein.’

te vervangen door

‘Het realiseren van zoveel mogelijk groen met een streefwaarde van 1.500 m2 bij de inrichting van de openbare ruimte en het binnenterrein en bovendien kwalitatief groen te laten terugkomen aan de voorkanten van de bebouwing en in het straatbeeld van de Leusderweg en de Van Campenstraat.’


Status

Aangenomen

Voor

Amersfoort2014, Beter Amersfoort, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

Amersfoort voor Vrijheid, VVD