Gebruik van dier als actie­middel bij boeren­de­mon­stratie Varkens­markt Amers­foort


Indiendatum: 11 jul. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Op donderdagavond 7 juli demonstreerden boeren uit Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude tijdens de koopavonduren op de Varkensmarkt in Amersfoort. De boeren zijn aangesloten bij de actiegroep Agractie. Boer Teus van der Wind had zijn koe Bertha 27 meegenomen1

1. Was u van de demonstratie op de hoogte en wist u dat boeren een koe hebben meegenomen naar de demonstratie op de Varkensmarkt 7 juli jl.?

2. Deelt u de inschatting dat bij de dieren angst en stress is veroorzaakt door het transport, de mensenmassa en het lawaai?

3. Vindt u dat de boeren al het redelijke hebben gedaan om angst en stress bij de dieren te vermijden?

4. Vindt u dat de boeren hebben voldaan aan hun wettelijke plicht om hun dieren de nodige zorg en bescherming te bieden?

5. Klopt het dat het in het algemeen is toegestaan om dieren in te zetten als actiemiddel bij een demonstratie? Zo ja, hoe garandeert u het welzijn van de dieren? Zo nee, waarom heeft de politie dan niet ingegrepen?

6. Welke risico’s ziet u voor het welzijn van dieren wanneer zij worden ingezet als actiemiddel bij een demonstratie?

7. Vindt u dat mensen die dieren als actiemiddel inzetten bij een demonstratie de intrinsieke waarde van het dier conform de Wet dieren – dat wil zeggen als wezens met een eigen waarde en gevoel - respecteren?

8. Welke bestuurlijke en/of juridische mogelijkheden zijn er om aantasting van het welzijn van dieren bij demonstraties te voorkomen?

9. Welke bestuurlijke en/of juridische mogelijkheden heeft de burgemeester of wethouder dierenwelzijn om het gebruik van dieren als actiemiddel bij een demonstratie vooraf of tijdens een demonstratie te verbieden?

10. Vindt u het onwenselijk dat dieren worden ingezet als actiemiddel bij een demonstratie? Zo ja, deelt u de mening dat het verboden zou moeten zijn om dieren in te zetten als actiemiddel bij een demonstratie? Zo nee, waarom niet?

11. Op de Westsingel en Zuidsingel, richting de Varkensmarkt, is autoverkeer verboden. Waarom zijn er meerdere tractoren toch toegelaten?

12. Zijn er sancties tegen de boeren uitgedeeld. Zo nee, waarom niet?

13. Kunt u deze vragen elk afzonderlijk en zo snel mogelijk beantwoorden?

Indiendatum: 11 jul. 2022
Antwoorddatum: 23 aug. 2022

Toelichting College:

Op 28 juni 2022 heeft er in Den Haag een demonstratie plaatsgevonden waarbij dieren ingezet zijn. De Partij voor de Dieren heeft hierover op 29 juni Kamervragen gesteld aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze vragen zijn op 14 juli 2022 door de beide Ministers beantwoord:
Beantwoording Kamervragen
Het college heeft kennis genomen van deze beantwoording en er gebruik van gemaakt bij het opstellen van de antwoorden op de – vrijwel identieke – vragen die op 11 juli jl. aan het college gesteld zijn.

Antwoord 1

Ja.

Antwoord 2

Wij kunnen ons voorstellen dat transport, mensenmassa en lawaai angst en stress bij de koe hebben veroorzaakt.

Antwoord 3

Wat betreft de zorg voor het welzijn van de koe moet de veehouder zich houden aan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. De politie was aanwezig bij de demonstratie op de Varkensmarkt, onderhield contact met de eigenaar van de koe en hield de koe in de gaten. Vanuit de politie zijn geen zorgen geuit met betrekking tot het welzijn van de koe. De koe stond bij de wagen waarin hij vervoerd werd. Omdat de Varkensmarkt tijdelijk afgesloten was voor alle vormen van verkeer, was het relatief rustig op en rondom de straat waar de koe stond. De koe had voldoende water en stro. Bovenstaande neemt niet weg dat het college het onwenselijk vindt om dieren in te zetten bij een demonstratie.

Antwoord 4

Zie het antwoord op vraag 3.

Antwoord 5

Er is geen verbod op het inzetten van dieren als actiemiddel bij een demonstratie. Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 3 moet bij de inzet van dieren (door de houder) wel voldaan worden aan de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Daarnaast geldt voor het transport van landbouwhuisdieren dat er voldaan moet worden aan de bepalingen uit de Transportverordening.

Antwoord 6

De risico’s voor het dierenwelzijn kunnen per diersoort en per omstandigheid verschillen. Onder meer omdat het verloop van een demonstratie vaak onvoorspelbaar is, vindt het college het inzetten van dieren bij demonstraties onwenselijk.

Antwoord 7

Met betrekking tot de vraag of de houders van de ingezette dieren de intrinsieke waarde van het dier respecteren bij het inzetten van het dier als actiemiddel, verwijst het college naar de beantwoording van de vragen gesteld aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierin is aangegeven dat het voorschrift uit de Wet dieren met betrekking tot de intrinsieke waarde van het dier niet gericht is tot de houder van het dier. Het handelen van de houder wordt dan ook niet direct beoordeeld in het licht van het respect voor de intrinsieke waarde van het dier.

Antwoord 8

Zoals aangegeven in de antwoorden op vraag 3 en 5 moeten de houders van de dieren voldoen aan de bepalingen in de Wet dieren en het Besluit houders van dieren. Daarnaast geldt voor het transport van landbouwhuisdieren dat er voldaan moet worden aan de bepalingen uit de Europese Transportverordening. Hierop kan gecontroleerd en gehandhaafd worden.

Antwoord 9

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 5 is er geen verbod op het inzetten van dieren bij demonstraties. De mogelijkheid om te demonstreren is een grondrecht. Dit recht mag slechts op zeer beperkte gronden worden ingeperkt. Deze gronden, die nooit de inhoud van de demonstratie raken, zijn vastgelegd in de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Uitsluitend om de gezondheid te beschermen, in het belang van verkeer en/of voor de bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden mogen op grond van de WOM beperkingen gesteld worden aan een demonstratie of mag een demonstratie in het uiterste geval verboden worden.

Antwoord 10

In het antwoord op vraag 3 en 6 hebben wij al aangegeven dat wij het inzetten van dieren als actiemiddel bij demonstraties onwenselijk vinden. Dit standpunt is ook medegedeeld aan de organisator van de demonstratie. De organisator heeft er desondanks voor gekozen de koe in te zetten. Zoals ook de Ministers van Justitie en Veiligheid en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangeven, is het de verantwoordelijkheid van de houder van een dier om te allen tijde het welzijn, met inbegrip van de gezondheid, van zijn of haar dieren niet te benadelen. Bestaande wet- en regelgeving geven voldoende mogelijkheden om op te treden als dierenwelzijn wordt geschaad.

Antwoord 11

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 9 is het een grondrecht om te mogen demonstreren. Bij het uitoefenen van het recht om te demonstreren kan er voor gekozen worden om in het belang van een ordelijk verloop (tijdelijk) af te wijken van bijvoorbeeld een geldende verkeersmaatregel. De betreffende boeren hebben op 7 juli op de Varkensmarkt gebruik gemaakt van het demonstratierecht. Er zijn - zoals gebruikelijk is - vooraf door de gemeente en politie afspraken gemaakt met de organisator om te zorgen voor een ordelijk en veilig verloop van de demonstratie. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat er stapvoets gereden zou worden en er zijn afspraken gemaakt over de wijze van parkeren op de Varkensmarkt. Om te zorgen voor een zo veilig mogelijke situatie zijn er bovendien door de gemeente aanvullende verkeersmaatregelen genomen: de Westsingel en Zuidsingel zijn gedurende demonstratie afgezet voor alle vormen van verkeer.

Antwoord 12

De boeren die op 7 juli aanwezig waren op de Varkensmarkt, hebben gebruik gemaakt van het recht om te demonstreren. De politie die aanwezig was bij de demonstratie, heeft aangegeven dat de demonstratie zonder wanordelijkheden verlopen is. Er is derhalve geen aanleiding of grond geweest om sancties uit te delen.

Antwoord 13

Ja

Interessant voor jou

Europese subsidieaanvragen Westelijke Ontsluiting

Lees verder

Geen reclame voor producten die de klimaatcrisis verergeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer