Vlieg op met je 4e aanvlieg­route en bescherm onze natuur & inwoners


Motie

7 maart 2023

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

 1. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over Gelderland en Utrecht richting Schiphol aan wil leggen (zie ook de bijgevoegde toelichting).
 2. Het de verwachting is dat de vierde aanvliegroute van Schiphol over onze gemeente zal komen.
 3. Er dan zal worden gevlogen op een hoogte van circa 7000 ft. (2133 meter) en vliegtuigen op deze hoogte enorme hinder leveren voor mensen, dieren en natuur binnen en buiten onze stad: uitstoot broeikasgassen, (ultra-)fijnstof, stikstof en geluidsoverlast.
 4. Amersfoort en de regio al een uitdaging hebben met de stikstofuitstoot en vervolgens de bouwambities; deze mogelijk nog verder in het nauw komen als de uitstoot van deze vliegtuigen meegerekend gaat worden.
 5. Onze ambitie om in 2030 of eerder te voldoen aan de richtlijnen voor schone lucht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zo onhaalbaar wordt.
 6. Natuur- en stiltegebieden niet gebaat zijn bij uitstoot van extra uitstoot en geluidsoverlast.
 7. Er in de regio steeds meer onrust ontstaat over deze aanvliegroute; zo hebben inwoners van onze provincie al een website gemaakt: www.stop4deroute.nl.
 8. Gezien de enorme klimaat-, milieueffecten en overlast we juist moeten inzetten op minder vliegbewegingen in plaats van uitbreiding.
 9. Ook als de vierde aanvliegroute niet precies over Amersfoort voert er overlast kan ontstaan, omdat er een ovaalvormig wachtgebied gehanteerd wordt waarbinnen vliegtuigen rondjes vliegen bij hoge drukte op Schiphol of als er problemen zijn.
 10. De raad bij het aannemen van deze motie zich verklaart tegen de komst van een vierde aanvliegroute over onze gemeente naar Schiphol.

verzoekt het college:

 1. Samenwerking te zoeken binnen de Regio Amersfoort en de provincie met (omliggende) gemeenten die ook het risico lopen op deze nieuwe aanvliegroute;
 2. Samen met deze gemeenten en de provincie het afwijzende standpunt van de raad naar het Rijk te laten horen tegen deze route;
 3. Regio Amersfoort en de provincie te stimuleren om actief stelling te nemen tegen deze vierde aanvliegroute, om onze natuur, omgeving en inwoners in bescherming te nemen;
 4. De provincie Utrecht aan te moedigen om actief te blijven deelnemen aan overleggen met ministerie en de BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol), in plaats van zich te laten vertegenwoordigen door een andere provincie, met als inzet dat onze bewoners en onze stilte- en natuurgebieden niet belast worden door deze aanvliegroute;
 5. Onze inwoners actief te informeren over de ontwikkelingen; eventueel in samenwerking met gemeenten in de regio en provincie.

Christian van Barneveld, Partij voor de Dieren

Ida Bromberg, GroenLinks

Alex Engbers, CDA

Menno Fouser, Amersfoort2014

Rob Smulders, PvdA

Hugo Kruyt, SP

Hans van Wegen, BPA

Noëlle Sanders, Beter Amersfoort

Wytse Dassen, D66

Toelichting:

Het luchtruim boven Nederland is de laatste tientallen jaren steeds drukker geworden. Toeristen, reizigers op doorreis en een groep Nederlanders pakt nog steeds het vliegtuig voor vakantie of werk ondanks dat we weten dat vliegen slecht is voor het milieu. Een nieuwe indeling van het luchtruim wordt nu voorgesteld om vliegroutes korter en ietsje minder vervuilend te maken. Daarnaast heeft de Koninklijke Luchtmacht behoefte aan een groter oefengebied voor de nieuwe jachtvliegtuigen.

Op 14 oktober 2022 is een brief aan de Tweede Kamer gestuurd1 over de beslissing over de indeling. Deze beslissing is een besluit over de belangrijkste punten (de hoofdlijnen). Tegen deze beslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. De beslissing gaat alleen over hetopnieuw indelen van het luchtruim.

Nu het besluit is genomen, werkt het Rijk de toekomstige vliegroutes uit. Dit duurt een paar jaar. Ook de provincie Utrecht gaat hierover meedenken. Dit doen ze ook namens alle gemeenten in de provincie. De provincie betrekt daarom ook de gemeenten bij het participatietraject.

In de provincie Utrecht bestaat er een kerngroep Luchtvaart. Deze kerngroep signaleert onder meer of de regio voldoende betrokken is bij een aantal luchtvaartprojecten, waaronder Luchtruimherziening. In 2020 bestond deze kerngroep uit de gemeenten Utrecht, Amersfoort, De Ronde Venen, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden.

In de vastgestelde “Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening” staat dat de civiele luchtvaart behoefte heeft aan ruimte om knelpunten op te lossen op het gebied van duurzaamheid en capaciteit in de routestructuur in het zuidoosten van Nederland. Die ruimte ontbreekt nu boven de ongeveer 3 kilometer hoogte vanwege het militaire oefengebied EHTRA12/12A dat boven Zuid-Gelderland, oostelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg ligt. Doordat met de luchtruimherziening in dit gebied ruimte beschikbaar komt, kan het civiele luchtverkeer op een iets minder vervuilende manier worden afgehandeld. De verkeersstroom vanuit het midden van Europa naar de Nederlandse luchthavens kan een directere route volgen, net als overvliegend verkeer naar het oosten en westen. De verwachting is dat dit minimaal 120 vliegbewegingen per dag gaat opleveren, zo’n 42.000 vliegbewegingen per jaar, maar dat kan meer worden aangezien het kabinet al zinspeelt op verdere groei van Schiphol op langere termijn.

Op 9 maart 2021 heeft de provincie Utrecht samen met diverse gemeenten, waaronder Amersfoort een zienswijze Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening ingediend bij het Rijk.


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, DENK, Amersfoort2014, ChristenUnie, GroenLinks, Beter Amersfoort, BPA, SP, Amersfoort voor Vrijheid, Partij voor de Dieren, CDA, D66

Tegen

VVD