Ener­gie­be­sparing gebouwen gemeente Amers­foort


Indiendatum: 11 apr. 2022

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college op de hoogte van deze campagne? Zo ja, wat is dan uw mening hierover?


Tijdens onze aanwezigheid op het Stadhuis constateerden wij dat de temperatuur op 21 graden stond.

2. Is het college bereid om ook op het Stadhuis deze maatregelen door te voeren? Dat wil zeggen; overdag de verwarming op 19 graden en ‘s avonds op 15 graden Celsius. Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om deze maatregelen zo mogelijk ook in andere gemeentelijke gebouwen door te voeren? We denken dan o.a. aan het Oude Stadhuis, scholen etc. Zo nee, bij welke/bij welk type niet, en waarom niet?

4. Heeft het college een berekening gemaakt hoeveel gas en daarmee hoeveel geld er met deze maatregel bespaard zou kunnen worden? Zo nee, zou u dit alsnog willen gaan doen en de resultaten middels een Raadsinformatiebrief mededelen aan de raad?

5. Welke rol ziet de gemeente voor zich dat ook huurders/gebruikers van de gemeentelijke gebouwen meedoen aan het lager zetten van de verwarming?

6. Is het college bereid om niet slechts dit staartje van de winter, maar juist permanent de verwarming lager te zetten? Zo nee, waarom niet?

7. Hoe voorkomen we dat bij mooi weer een graadje lager juist leidt tot het harder draaien van de koeling?


Toelichting

Zaterdag 2 april werd de landelijke campagne ‘draai de knop om’ afgekondigd. De overheid roept burgers en bedrijven hierbij op om energie te besparen door onder andere de thermostaat overdag niet hoger dan 19 graden Celsius te zetten en ‘s nachts op maximaal 15 graden. Om zelf als Rijksoverheid een bijdrage aan deze energiebesparingen te leveren (en om het goede voorbeeld te geven) wordt deze maatregel ook in 200 rijksoverheidsgebouwen doorgevoerd. Onder andere gemeente Amsterdam heeft hier al actie op ondernomen door de basistemperatuur in de gebouwen met 3 graden te verlagen1 zodat er 15% minder gas gebruikt wordt. Een goed idee, waarbij wij hopen - en er eigenlijk gewoon vanuit gaan - dat de gemeente Amersfoort hieraan meedoet en dus de thermostaat naar beneden draait.

Indiendatum: 11 apr. 2022
Antwoorddatum: 10 mei 2022

Antwoord 1:

Ja, een goed initiatief voor het verminderen van het energieverbruik. Wij zijn dan ook na het nieuwsbericht aan de slag gegaan om in het Stadhuis en voor onze andere gebouwen te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Antwoord 2:

Het huidige Stadhuis heeft een ouderwets klimaatinstallatieconcept en niet de mogelijkheid om één temperatuur voor het hele Stadhuis in te regelen. Het kan zijn dat op enig moment in onze gebouwen de temperatuur 21 graden bedraagt, alleen is dit een gevolg van instellingen van meerdere systemen, gebruiksomstandigheden en de locatie waar men zich bevindt.
Wij zijn in principe bereid om, ondanks de beperkingen van de installaties in het huidige Stadhuis, de temperatuur voor de kantooromgeving in de winter te verlagen en in de zomer te verhogen om zo het energieverbruik te reduceren. Dit doen wij binnen de Arbo-eisen voor een gezonde werkomgeving vanuit onze verantwoordelijkheid voor ons personeel. Volgens het Programma van Eisen gezonde kantoren 2018 richten we ons dan op klasse C: ‘Voldoende’ (19 graden in de winter en 27 graden in de zomer) in plaats van voorheen klasse B: ‘Goed’ (20 graden in de winter en 26 graden in de zomer). Overigens wordt deze 27 graden vanwege beperkingen van de huidige klimaatinstallatie incidenteel al overschreden bij hoog zomerse temperaturen in sommige delen van de gebouwen. Gezien de beperkingen die het huidige Stadhuis al met zich meebrengt in de arbeidsomstandigheden is er ook zorgvuldigheid nodig in het monitoren van de klachten om ervoor te zorgen dat er voldoende balans blijft tussen de geboden werkomstandigheden en het verlagen van de energierekening.
Naast het aanpassen van de installaties zullen wij de medewerkers met een campagne bewuster maken van hun verantwoordelijkheid in het verlagen van het gasverbruik om te voorkomen dat zij de thermostaat alsnog per ruimte omhoog zetten/ramen open zetten. In het nieuwe Stadhuis zal er een sterke verbetering zijn, onder andere in het energieverbruik. We gebruiken dan geen gas meer, we wekken zelf energie op, het is erg zuinig en we kunnen de temperatuur/het klimaat daar wel eenvoudiger regelen.

Antwoord 3:

Wij zijn bereid deze maatregelen zo veel als mogelijk door te voeren in de gebouwen waar wij verantwoordelijk zijn voor het instellen van het klimaat. Dit is bij een beperkt deel van onze vastgoedportefeuille het geval, zoals het Stadhuis, Oude Stadhuis, CNME en het gebouw van de Markt en havenmeesters op de Hof. Voor het overige van onze vastgoedportefeuille zijn onze huurders verantwoordelijk voor deze instellingen. Wij hebben met deze reden naast de landelijke berichtgeving het initiatief genomen om samen met SRO onze huurders met een mailing te wijzen op deze campagne en daar waar nodig de diensten van SRO aan te bieden bij het opnieuw instellen van de installatie. Bij de grotere gebouwen, zoals de multifunctionele accommodaties gaan we ook het gesprek aan. Veel van onze gebouwen betreffen geen kantoorfuncties, waarbij naar een optimum wordt gestreefd tussen kwaliteitseisen van de desbetreffende functie (denk aan theaters, musea, onderwijs, et cetera) en de opgave het energieverbruik te verlagen. In het afgelopen jaar is middels energiemanagement bij diverse van onze gebouwen dit optimum al nagestreefd, vanuit de Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed (Raadsinformatiebrief 12-4-2022). Solitaire schoolgebouwen zijn in juridisch eigendom van de schoolbesturen en daarbij heeft de gemeente geen rol in beheer, onderhoud of exploitatie.

Antwoord 4:

Een betrouwbare berekening over de opbrengsten van deze maatregel is lastig te maken, aangezien de energierekening afhankelijk is van tal van factoren los van deze maatregel (o.a. weer, gebruik, type gebouw). De indicatie van 15% besparing waaraan de gemeente Amsterdam refereert bij drie graden verlaging lijkt ons een redelijke verwachting. Uitgaande van het jaarverbruik van het Stadhuis in 2019 (de coronajaren geven geen representatief beeld door afwijkend gebruik en omstandigheden) zou dat een reductie op kunnen leveren in het gasverbruik van 61.000 m3 (het huidige Stadhuis, het Oude Stadhuis, de Observant, Markt en Havenmeesters op de Hof en het CNME). Dit zou kunnen resulteren in een besparing van ca. € 20.000,- op basis van de huidige energietarieven. Het effect van het toegenomen thuiswerken, ook na corona, is hierin echter niet verwerkt. Deze besparing moet bovendien wel in het licht gezien worden van de algehele stijging van de energie en gaskosten. De stijging van de lasten is vele malen groter dan de besparing als gevolg van de verlaging van de temperatuur. Wij zullen uw raad hier bij de zomerrapportage en bij het begrotingsproces in meer detail over informeren.

Antwoord 5:

Wij hebben SRO gevraagd of zij ook actief en op korte termijn meedoen aan deze campagne met alle sportaccommodaties. SRO onderzoekt de mogelijkheden van het verlagen van de zwemwatertemperatuur in de binnenbaden en het verlagen van de temperatuur in de binnensportaccommodaties. Voor de overige huurders, zie antwoord 3.

Antwoord 6:

Ja. Als deze maatregel niet tot problemen leidt in de exploitatie of gebruik van ons vastgoed (denk onder meer aan de arbeidsomstandigheden) is het vanuit onze doelstellingen op reductie van het verbruik logisch de aangepaste klimaatinstellingen te handhaven.

Antwoord 7:

Het is in gebouwen inderdaad een samenspel van klimaatinstallaties die niet een tegengesteld effect moeten hebben dan we eigenlijk willen bereiken, namelijk het verlagen van het gas- en elektraverbruik. Het vergt hierdoor enig onderzoek en inzet van
installateurs om per gebouw de juiste instellingen te vinden. Over het algemeen zijn de gebouwinstallaties hier goed op in te regelen