Trots op het akkoord


Coalitie kiest donker­groene, sociale en progres­sieve koers

1 juli 2022

Akkoord! Wat zijn we trots op het coalitieakkoord dat zojuist is gepresenteerd. D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren werken de komende vier jaar samen aan een duurzame ontwikkeling van onze stad en dorpen, binnen de grenzen van onze planeet.

Ruimte voor voetganger en fietser

Bijzonder blij zijn we met de nieuwe manier van denken over mobiliteit. De openbare ruimte wordt een plek van ontmoeting, waar we meer groen terugzien, waar kinderen veilig kunnen spelen en voetganger en fietser de ruimte krijgen. Lopen, fietsen, deelmobiliteit en openbaar vervoer worden het uitgangspunt van het mobiliteitsbeleid van Amersfoort.

Het oude plan voor de westelijke rondweg is van tafel. Hiermee redden we de 2500 bomen die gekapt zouden worden voor de aanleg. We vergroten de veiligheid voor fietsers en voetgangers door het verbeteren van de fietsoversteekplaatsen bij de spoorwegovergang en de Stichtse rotonde.

Amersfoort gaat in de hele gemeente ruim baan bieden aan de voetganger en de fietser. Dat betekent dat de auto plaats moet maken. We breiden het vergunningparkeren in één keer flink uit, waarbij de 2e en volgende auto duurder zijn dan de eerste. In de hele stad gaan de parkeernormen voor bezoekers omlaag naar 0,05. Ook verhogen we de parkeertarieven waardoor bezoekers veel vaker de auto laten staan. Bij de nieuwbouw bij Langs Eem en Spoor en Hoefkwartier hanteren we een parkeernorm van 0,2. Autodelen wordt zo gestimuleerd en besparen we kosten en ruimte, die we inzetten voor meer groen en ruimere woningen.

Dierenwelzijn

Er komt veel meer aandacht voor de vele dieren die in Amersfoort leven, zowel bij mensen thuis als in het wild. Dierenwelzijn wordt een volwaardige portefeuille van een wethouder en er wordt een ambitieuze dierenwelzijnsnota opgesteld. Waar mensen en dieren elkaar in de weg zitten, worden dieren niet gedood, alleen in het uiterste geval waarin alle diervriendelijke methodes al zijn ingezet. De gemeente staat geen jacht toe op zijn gronden.

Om het welzijn van dieren op kinderboerderijen te waarborgen wordt het diervriendelijke Kinderboerderijenbesluit als richtlijn gehanteerd. In de eigen organisatie kiest de gemeente voor plantaardige voeding volgens het principe ‘Carnivoor, geef het door’. Op markten worden geen levende dieren verkocht. Verder komt er een regeling waardoor mensen met een inkomen op bijstandsniveau medische hulp krijgen voor hun huisdier.

Vergroening van de stad

Het behoud en versterken van natuur wordt een topprioriteit. Daarvoor komt elk jaar bijna drie miljoen euro extra beschikbaar. Er komt een actieplan biodiversiteit, waarvoor de provinciale natuurvisie het vertrekpunt is. Ook richten we een Bomenfonds op voor meer bomen en groen. De achterstand van 1.500 stobben uit de vorige periode halen we in. Waar de kap van bomen niet te voorkomen is wordt dit gecompenseerd op basis van groenmassa, zodat er evenveel groen terugkomt. Bestaande natuur is het uitgangspunt bij het bouwrijp maken van kavels. En als we straten opnieuw inrichten (bijvoorbeeld voor nieuwe riolering) dan gaan we meteen flink vergroenen.

Energietransitie

We lanceren een isolatieoffensief, zodat mensen met slecht geïsoleerde huizen en een minimuminkomen hun woning kunnen isoleren. We gaan energiearmoede tegen, onder meer door mensen te helpen zelf stappen te zetten naar duurzame energie.

Samen met inwoners maken we een buurtenergie-aanpak om van het gas af te komen, energie te besparen en CO2-neutraal te worden. We kiezen voor duurzame warmtebronnen zoals restwarmte, zonnewarmte, aquathermie en geothermie. We willen geen nieuwe initiatieven met biomassa en ontmoedigen het gebruik hiervan.

Met de initiatieven voor windenergie gaan we door. Adviezen over de gezondheid van omwonenden nemen we hierin mee. Ook zoeken we naar maatregelen om slachtoffers onder vogels en vleermuizen te voorkomen, bijvoorbeeld door een stilstandknop en zwarte wiek. Bij opwek van zonne-energie op land ontzien we de natuur. Het project zonnevelden Over de Laak leggen we stil. Eerst inventariseren we hoeveel energie we kunnen opwekken op dak, bij dubbelgebruik van ruimte en langs infrastructuur.

Naast bovenstaande hebben we nog veel meer bereikt in het akkoord, bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit, wonen, zorg, inclusie en bestaanszekerheid.

Aanjager van radiale verandering

We zijn ontzettend blij met de radicale koerswijziging in Amersfoort. Samen met de andere coalitiepartijen gaan we de komende jaren vanuit het stadsbestuur aan de slag zodat deze veranderingen werkelijkheid worden. Vanuit de fractie volgen we het stadsbestuur kritisch en zullen we waar dat nodig is bijsturen en aanscherpen. Onze aanjagersrol, zowel binnen het gemeentebestuur als vanuit de fractie, blijven we vol overtuiging vervullen.

Kandidaat-wethouder: Johnas van Lammeren

Met gepaste trots dragen wij Johnas van Lammeren (49) voor als kandidaat-wethouder voor Partij voor de Dieren Amersfoort. Een ervaren politicus met groot hart voor natuur en dierenwelzijn.

Johnas is vanaf het eerste uur lid van de Partij voor de Dieren en maakte in 2010 zijn entree in de Amsterdamse gemeenteraad. Hier boekte hij successen die landelijke impact kregen, zoals het verbod op consumentenvuurwerk, de Ja-Ja-sticker en het omdraaien van de norm van vlees naar vegetarisch bij de catering van organisaties.

Onze Partij voor de Dieren-wethouder krijgt de portefeuilles Dierenwelzijn, Duurzame leefomgeving en biodiversiteit en Dienstverlening en informatievoorziening/digitale stad. Op 5 juli 2022 staat de installatie van de kandidaat-wethouders op de agenda van de gemeenteraad.