De klimaat- en biodi­ver­si­teits­crisis pakken we samen aan


Alles op alles voor een leefbare planeet

Duurzame energie met respect voor mens, dier en natuur

Om de allerergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, mag de temperatuur niet meer stijgen dan 1,5 graad. Daarvoor is het nodig dat we snel overgaan op energie uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Er is veel discussie over waar deze energie moet worden opgewekt. Bij de Partij voor de Dieren staat respect voor mens, dier en natuur voorop.

In dit artikel lees je over onze visie op de verandering naar duurzame energie. Ook vertellen we hoe we denken over plannen die er nu liggen.

Onze visie

De tijd dringt! Daarom roept de gemeente de klimaat- en biodiversiteitscrisis uit en zorgt voor voldoende geld voor een crisisaanpak. De klimaat- en biodiversiteitscrisis pakken we tegelijk aan. We maken de natuur sterker terwijl we de opwarming van de aarde tegengaan.

Op zijn laatst in 2030 is Amersfoort klimaatneutraal: de stad draagt dan niet meer bij aan klimaatverandering. Om te voorkomen dat het bij praten blijft, houdt de gemeente bij dat tussendoelen worden gehaald.

Er komt een wethouder voor Klimaat & Biodiversiteit. Bij alle nieuwe plannen van de gemeente wordt gekeken wat de gevolgen zijn voor dieren, natuur, milieu en klimaat.

Energie besparen

Energie opwekken met zon en wind is belangrijk. Maar ook energie besparen moet meer aandacht krijgen. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Daarom komt er een actieplan Energie Besparen.

Hulp voor inwoners

Steeds meer inwoners hebben moeite met het betalen van de energierekening. Door hoge energiekosten en een laag inkomen hebben ze geen geld om hun huis te verduurzamen. De gemeente biedt deze inwoners hulp om energiearmoede te voorkomen. Maatwerk is nodig!

Veel inwoners vragen zich af of ze wel mee kunnen doen met de verduurzaming. Nu lukt het nog niet. De gemeente onderzoekt hoe zij deze inwoners praktisch en financieel kan helpen, zodat iedereen mee kan doen met de verandering naar duurzame energie.

Inwoners denken mee

Inwoners zijn een belangrijke gesprekspartner. Ook willen we dat zij delen in de winst. Duurzame opwek moet daarom voor ten minste de helft lokaal eigendom zijn.

Een burgerberaad zien we als een mooie aanvulling op het gesprek tussen inwoners en gemeente. Via een loting worden Amersfoorters uitgenodigd om samen het onderwerp van alle kanten te bekijken. Met nieuwe ideeën en vertrouwen als resultaat.

Ook de belangen van natuur, dieren, soortenrijkdom en het klimaat krijgen de aandacht van de gemeente.

Zonneladder

Om keuzes te maken waar de energie wordt opgewekt, maken we gebruik van een ‘zonneladder’. Daarin staat wat de voorkeur heeft. Op de eerste plek staan zonnepanelen op daken, gevels, geluidswallen en boven parkeerplaatsen.

Projecten voor zonnepanelen op daken of boven parkeerplaatsen gaan niet altijd door, omdat ze niet genoeg geld opleveren. De gemeente kan dan geld bijleggen zodat het toch lukt.

Gebruik van landbouwgrond voor zonnepanelen is niet onze eerste keuze. Maar als inwoners met een goed plan komen waarbij de natuur erop vooruit gaat, dan willen we die kansen voor klimaat, natuur en inwoners pakken.

Op locaties waar mensen, dieren en natuur er weinig hinder van ondervinden, kiezen we voor windmolens.

Er komen geen windmolens of zonnepanelen in beschermde natuur. De natuur in Nederland is kwetsbaar en heeft onze bescherming hard nodig.

Reactie op de plannen

Hieronder beschrijven we hoe we denken over de plannen voor duurzame opwek die er nu zijn. We vullen dit overzicht later nog verder aan.

Opwek in beschermde natuur

Natuur verdient onze bescherming. Daarom zijn we niet blij met plannen voor windmolens en zonnepanelen in beschermde natuur.

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, komen er geen windmolens in beschermde natuur op de Utrechtse Heuvelrug, de Vlasakkers en langs de A12. Ook komen er geen windmolens en drijvende zonnepanelen in het beschermde natuurgebied Eemmeer.

Er zijn geen plannen voor windmolens of zonnevelden in weidevogelkerngebied en dat moet zo blijven.

Over de Laak

De wijk Vathorst telt nu rond de 30.000 inwoners. In de wijk zelf is weinig groen. Het gebied Over de Laak is daarom extra hard nodig zodat de inwoners kunnen ontspannen in de buitenlucht. Inwoners praatten hierover mee en in 2016 kregen de plannen de steun van een grote meerderheid in de gemeenteraad.

Maar in 2018 besloten de coalitiepartijen, die samen de stad gingen besturen, dat er toch zonnevelden moesten komen. Dit legden ze vast in het coalitieakkoord, de afspraken van het stadsbestuur. De wijkbewoners hadden er niets meer over te zeggen. Zo ga je niet om met betrokken inwoners!

Zonnepanelen op landbouwgrond hebben niet onze eerste voorkeur. Ook vinden we ten minste 50% lokaal eigendom belangrijk: dat is hier niet het geval. Daarom zijn we geen voorstander van het plan voor zonnevelden bij Over de Laak.

Soesterwijkwiek

Bij de twee windmolens van de Soesterwijkwiek gaat veel goed. Om te beginnen: het is een plan van inwoners zelf. Al tien jaar werken ze eraan. De windmolens wekken genoeg stroom op voor alle huizen in het Soesterkwartier. De plek voor de windmolens is naast een industrieterrein, dat is meestal een goede keuze.

Toch is de Partij voor de Dieren er nu nog niet zeker van dat deze windmolens er moeten komen. In de loop van 2022 komt het RIVM met uitkomsten van een onderzoek naar de invloed van windmolens op de gezondheid van buurtbewoners. We wachten de uitkomsten af.

Ook hebben we meer informatie nodig over de vleermuizen en andere dieren in het gebied. De ene soort heeft last van windmolens, de andere niet.